Algemene voorwaarden

1. Algemeen


Onze voorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige zakelijke handelingen tussen ons en de klant, ook indien wij afwijkende inkoopvoorwaarden of tegenstrijdige bevestigingen, die wij hiermee uitdrukkelijk afwijzen, nog niet tegengesproken hebben. Door het verstrekken van de opdracht, echter uiterlijk bij de ontvangst van de goederen door de koper of diens gevolmachtigde verklaart hij zich akkoord met deze voorwaarden. Voor eventuele afwijkingen is per afzonderlijke overeenkomst te allen tijde onze schriftelijke bevestiging nodig. Persoon gerelateerde gegevens worden door ons op voorhand opgeslagen in verband met mogelijke opdrachten of contractuele betrekkingen.

De koper verkrijgt door het koopcontract of de koopcontracten in het kader van een continue zakelijke relatie geen gebruiksrechten op zakelijke eigendomsrechten van Kiesel. Het gebruik van merken kan, voor zover geen uitputting is opgetreden, uitsluitend met schriftelijke toestemming van Kiesel plaatsvinden. Het gebruik van merken, indirect of direct (bijv. productfoto’s), die van onze internetpagina gedownload of gefotografeerd worden of door middel van een technische installatie zo bewerkt worden, dat ze tot eenzelfde resultaat leiden, is niet toegestaan.


2. Prijzen en aanbiedingen


Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend ten aanzien van prijs, aantal, levertijd en leveringsmogelijkheden en zijn derhalve geen aanbieding in juridische zin. De overeenkomst komt pas bij de aanname van de bestelling van de klant tot stand. De aanname kan bovendien, met name door het uitvoeren van de bestelling, als afdoende worden verklaard. Een eventuele afwijzing van de bestelling zal door ons onmiddellijk, echter uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling, schriftelijk per post worden verzonden.

Onze prijzen zijn altijd puur netto, dat wil zeggen zonder BTW. Onze op de dag van levering geldende leveringsprijzen zijn geldig, tenzij schriftelijke andere afspraken werden gemaakt.


3. Levering en verzending


De verzending gebeurt, tenzij anders overeengekomen, voor rekening en risico van de koper. Indien prijzen franco huis zijn afgesproken, dan komen de meerkosten voor spoedbestellingen en expresse-zendingen voor rekening van de koper. Gebeurtenissen door overmacht, zoals een staking, blokkade, tekort aan grondstoffen of energie e.d., ontslaan ons voor de duur van de desbetreffende situatie van de overeengekomen leveringsverplichting. Dergelijke gebeurtenissen geven ons tevens het recht, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken, zonder dat de koper recht op schadevergoeding heeft.

Het risico gaat bij verzending van de goederen af fabriek of vanaf het magazijn over op de koper. Verzending vindt plaats, tenzij anders overeengekomen, naar beste kunnen en weten, zonder garanties ten aanzien van de goedkoopste of snelste manier.

Voor vertraging van de levering zijn wij slechts verplicht tot een schadevergoeding indien sprake is van opzet of grove nalatigheid. De besteller is alleen gerechtigd de overeenkomst in verband met een leveringsvertraging ongedaan te maken, indien de noodzaak door de te late levering teniet is gedaan.

Afspraken ten aanzien van leveringstermijnen leiden niet tot termijnaffaires in de zin van de wet, tenzij dit uitdrukkelijk zo is omschreven.


4. Verpakkingen, pallets


Verpakkingen, die niet specifiek in rekening worden gebracht, worden niet teruggenomen. Voor retourverpakkingen geldt een inlevertermijn van 30 dagen. Ze moeten vrachtvrij en in correcte, herbruikbare toestand worden geretourneerd. Bij overschrijding van de inlevertermijn worden de kosten voor vervanging of wordt een huurprijs in rekening gebracht. Dergelijke facturen moeten onmiddellijk en zonder aftrek worden voldaan. Pallets moeten bij levering in ruil worden teruggegeven. Gebeurt dit omruilen niet, dan zijn wij gerechtigd, de kostprijs onmiddellijk bij aflevering in rekening te brengen. Bij teruggave van de pallets op een later tijdstip volgt dan een creditnota.


5. Betalingscondities


Onze facturen moeten, tenzij anders overeengekomen, binnen 30 dagen na ontvangst te worden voldaan. Bij achterstallige betaling zullen wij vanaf de 31e dag na de factuurdatum een rente ter hoogte van het officiële rentetarief van de bank voor rekening-courantkredieten of de wettelijke vertragingsrente in rekening brengen.

Wissels en cheques worden slechts onder voorbehoud van betaling geaccepteerd. Indien een door de koper ter betaling aangeboden wissel of cheque oninbaar is, worden al onze vorderingen met betrekking tot de klant onmiddellijk opeisbaar. Wij zijn gerechtigd, eventueel andere in omloop zijnde wissels of cheques terug te vragen en hiervoor een onmiddellijke contante betaling te eisen. Hetzelfde geldt, indien onze klant een aan ons overgedragen wissel van derden niet onmiddellijk contant betaald indien blijkt dat deze oninbaar is. Een te late betaling van de debiteur geeft ons het recht, nog niet uitgevoerde bestellingen tegen te houden of vooruitbetaling te verlangen. Dat geldt ook, indien na het afsluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden, die een gerede twijfel aan de kredietwaardigheid van de koper bekrachtigen. Ook aan een andere uitleg van bovenstaande voorwaarden kan de klant, zelfs in uitzonderingsgevallen, geen aanspraken ontlenen.


6. Eigendomsvoorbehoud


Alle geleverde goederen blijven ons eigendom totdat aan alle vorderingen met betrekking tot de zakelijke relatie is voldaan, ook indien deze reeds aan derden werden doorverkocht. De koper is herroepbaar gerechtigd, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen door te verkopen of te verwerken. Vorderingen op de koper als gevolg van het doorverkopen of verwerken ten opzichte van derden gelden op het ogenblik van ontstaan tot zekerheid van al onze totale vorderingen uit de zakelijke relatie met de klant als aan ons afgestaan.

Het verpanden of als zekerheid stellen van goederen onder voorbehoud is verboden. Beslaglegging door derden moet onmiddellijk aan ons worden doorgegeven. Blijft de klant daarbij in gebreke, dan zijn wij gerechtigd, de overeenkomst na een passende termijn te ontbinden, de goederen terug te nemen en schadevergoeding van de klant te eisen.

In dat geval crediteren wij onze verkoopprijs verminderd met de kosten voor terugname, verminderd met eventuele kosten voor beschadigingen, veranderingen aan de goederen of waardevermindering door het gebruik van de goederen en verminderd met onze eventuele winstderving.


7. Verwerking


Onze informatie met betrekking tot de samenstelling en hoedanigheid van onze producten berust op zorgvuldige constateringen. Deze mag echter niet als garantie in de zin van de wet worden verstaan.

In verband met de zeer uiteenlopende arbeidsomstandigheden in de bouw en de verschillende toepassingsgebieden voor onze producten kunnen wij met onze informatie ten aanzien van de verwerking slechts richtlijnen aangeven. Indien speciale eisen worden gesteld, die niet in de gebruiksaanwijzingen zijn opgenomen, moet voor de verwerking eerst ons deskundig advies voor dat specifieke geval worden ingewonnen.

Dit advies ontslaat de koper of gebruiker echter niet van een eigen controle van onze producten op geschiktheid voor de bepaalde toepassing met inachtneming van de gebruiksaanwijzing. Adviezen van onze buitendienstmedewerker, die afwijken van onze schriftelijke informatie, worden door ons niet erkend. Onze informatie ten aanzien van het verbruik berusten op onze eigen ervaringen. Aan een meer- of minder verbruik kunnen geen aanspraken worden ontleend.


8. Aansprakelijkheid bij gebreken, schadevergoeding


De koper dient de goederen onmiddellijk na ontvangst en voor de verwerking te controleren. Reclamaties met betrekking tot de geleverde goederen kunnen alleen worden erkend, indien wij hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk 14 dagen na ontvangst, schriftelijk op de hoogte zijn gesteld en ons aan de hand van een monster en het chargenummer de mogelijkheid tot controle wordt geboden. Anders gelden de goederen als geaccepteerd. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na constatering schriftelijk worden doorgegeven.

Voor beschadigde goederen bieden wij naar eigen goeddunken een vervangend product of een creditnota aan. Na gebruik of verwerking van ons product kunnen wij alleen aansprakelijk worden gesteld voor gebreken, indien door de gebruiker een correcte verwerking met inachtneming van onze gebruiksaanwijzing, de DIN-normen, met name met betrekking tot de geschiktheid van de ondergrond, de VOB en de regels van het vak aantoonbaar werden opgevolgd.

Schadevergoeding is alleen mogelijk bij de levering van goederen met gebreken, bij een eventuele schending van de overeenkomst of een andere rechtsgrond (bijv. productaansprakelijkheid, indien sprake is van opzet of grove nalatigheid van onze wettelijk vertegenwoordiger of medewerkers. De aansprakelijkheid in verband met lichamelijk letsel of de gezondheid door schuld blijft hierdoor onaangetast.


9. Rechtbank


Plaats van handeling voor leveringen en betalingen is Esslingen. Bij transacties met kooplieden in de zin van het handelswetboek is de rechtbank voor beide partijen Esslingen, ook bij problemen met wissels of cheques. Wij kunnen echter naar keuze ook een rechtszaak aanspannen bij de rechtbank, die verantwoordelijk is voor het gebied waarin de de klant gevestigd is.

Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, onder uitsluiting van de bepalingen van het kooprecht van de VN en het Duitse internationale recht op privacy.

Uitgave: januari 2021